Home » Partner Blogs » Blog ar gyfer Ysgol Hafod Lon : Blog for Ysgol Hafod Lon

 
 

Blog ar gyfer Ysgol Hafod Lon : Blog for Ysgol Hafod Lon

 

Our first blog from Ysgol Hafod Lon is in both Welsh and English

Ysgol Hafod Lon,  Carys Bird sy’n arwain ar ddatblygu arferion person ganolog yn Ysgol Hafod Lon, ysgol Anghenion Addysgol Arbennig yn Y Ffor, Gwynedd.

Dechreuwyd defnyddio proffiliau un tudalen yn 2006 pan ddechreuodd ein hawdurdod lleol ddefnyddio dulliau person ganolog ar gyfer trawsnewid.   Ar yr un pryd,  cawsom ein cyflwyno i’r broses adolygu person ganolog, ac unwaith roeddem wedi dechrau, ni bu edrych yn ôl.

Caiff pob plentyn yn ein hysgol adolygiad person ganolog, a gyda dau aelod o’r staff wedi eu hyfforddi i hwyluso, gall fod yn amser prysur.   Yr hyn bu inni ei ddysgu’n gyflym oedd bod angen iddo weithio inni,  felly bu inni sicrhau bod gennym rywun a allai deipio’r nodiadau yn ystod pob adolygiad yn yr ystafell,  ac ymgynghori â’n Hadran Addysg i weld sut y byddent yn derbyn y wybodaeth ar ein gwaith papur.   Roeddem hefyd yn gwybod ein bod angen rhieni yn yr ysgol i ddeall yr hyn roeddem yn ei wneud a pam,  felly cynhalwyd yr hyn a alwn yn ‘Dathlu Diwrnod y Teulu’ ble cafodd teuluoedd eu gwahodd i’r ysgol gyda brodyr, chwiorydd, teidiau a neiniau a chyfeillion i ganfod am beth oedd a wnelo hyn.  Roedd y penawdau adolygiad ar y mur, yn gofyn cwestiynau megis, beth rydych yn ei hoffi ynghylch ein hysgol?   Beth sy’n gweithio’n dda i chi yn yr ysgol, a beth nad ydyw?   Pa gefnogaeth a gewch gan yr ysgol, a beth sy’n bwysig i chi yngl^y^n â’r ysgol.  Roedd hon yn ffordd lechwraidd o gyflwyno penawdau’r adolygiad!  Cynhaliwyd hefyd stondinau celf a chrefft ble gallai teuluoedd wneud sêr ynghylch eu gobeithion a’u breuddwydion ar gyfer eu plentyn, roedd gennym beintio plât, cofnodi geiriau roeddent yn eu hoffi ac yn ei edmygu ynghylch eu plentyn,   a stondin poster ble gallent gofnodi beth oedd yn bwysig i’w plentyn.

Roedd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol inni ddechrau casglu ein proffiliau un tudalen, a dyna sut dechreuodd ein taith

Ble rydym wedi cyrraedd erbyn hyn?

Wel, caiff pob plentyn adolygiad person ganolog a phroffil un tudalen,  ond yn dilyn hyfforddiant diweddar, bu inni sylwi nad oedd pwrpas ac ansawdd ein proffiliau un tudalen yn gyson trwy’r ysgol.   Rydym yn gweithio gyda Vicky Jones ar hyn o bryd i ddatblygu canllawiau arfer dda i’n staff ei ddefnyddio,  ac rydym yn datblygu nifer bychan o broffiliau gyda plant mewn gwahanol ddosbarthiadau i ddangos beth rydym yn chwilio amdano. Rydym hefyd yn archwilio gyda tim y staff sut a pham rydym yn eu defnyddio fel bod pawb yn deall eu pwrpas ac nid fel rhywbeth arall mae’n rhaid iddynt ei wneud.

Fe adawn i chi wybod sut hwyl a gawn!

Carys Bird leads on developing person centred practices in Ysgol Hafod Lon, Special Educational needs School in Y Ffor, Gwynedd.

We started using one-page profiles in 2006 when our local authority started using person centred approaches for transition.  At the same time, we were introduced to the person centred review process, and once we started, we didn’t look back.

Every child in our school has a person centred review, and with two members of staff trained to facilitate, it can be a busy time.  What we learned quickly was that we needed it to work for us, so we made sure that we had someone who could type the notes up during each review in the room, and consulted with out Education Department to see how they would accept the information on our paperwork.  We also knew that we needed parents at the school to understand what we were doing and why, so we held what we called a ‘Celebrating Families Day’ where we invited families to school with brothers, sisters, grandparents and friends to find out what it was all about.  We had the review headings on the wall, asking questions like, what do you like about our school?  What’s working well for you about school, and what isn’t working?  What support do you get from the school, and what is it that’s important to you about the school.  This was a sneaky way of introducing the review headings!  We also had art and craft stations where families could go to make stars about what their hopes and dreams were for their child, we had plate painting, recording words that they liked and admired bout their child, and a poster station where they could record what was important to their child.

This information was useful for us to start pulling our one page profiles together, and that’s how our journey began.

Where are we now?

Well every child still has a person centred review and a one-page profile, but following some recent training, we noticed that the purpose and quality of our one page profiles wasn’t consistent throughout the school.  We are currently working with Vicky Jones to develop some best practice guidance for our staff to use, and we are developing a small number of profiles with children in different classes to demonstrate what we are looking for.  We are also exploring with the staff team as to how and why we use them so that everyone understands their purpose and doesn’t see it as just something else they have to do.

We’ll let you know how we get on!